لذت یه خرید تو حراجی های “پنجشنبه های ویژه”

پنجشنبه های ویژه، عنوان حراجی روزهای پنج شنبه مکث-شاپ است. هر پنج شنبه به مدت یک روز لیست حراجی های پرفروش آن هفته در این صفحه قرار می گیرد.

-حراج های پنجشنبه های ویژه فقط در روز پنج شنبه قابل خرید است و در هر هفته ی کالاهای متفاوت گذاشته می شود.