تخته شاسی

Chassis Board


جدول قیمت تخته شاسی

 

ضخامت ابعاد قیمت
8 میلی متر 15 * 10 3900 تومان
8 میلی متر 18 * 13 6400 تومان
8 میلی متر 20 * 15 8000 تومان
8 میلی متر 25 * 20 13200 تومان
8 میلی متر 30 * 20 15600 تومان
8 میلی متر 30 * 24
18800 تومان
8 میلی متر 40 * 30
30000 تومان
8 میلی متر 45 * 30
33600 تومان
8 میلی متر 60 * 40
60000 تومان
8 میلی متر 60 * 50
75600 تومان
8 میلی متر 70 * 50
87600 تومان
8 میلی متر 90 * 60
134400 تومان
8 میلی متر 100 * 70
173000 تومان