سه پایه ها عنواع مختلفی دارند که هریک مختص به یک فعالیت است؛ فعالیت های ذکر شده عبارت اند از: جای گذاری گوشی همراه بر روی سه پایه های مخصوص، جای گذاری رینگ لایت ( با ابعاد مختلف ) بر روی سه پایه های بلند، قرار دادن دوربین فیلم برداری بر روی سه پایه های پایدار و حرفه ای و بهره وری از سه پایه دوربین عکاسی به جهت تصویر برداری از طبیعت، مجالس و نظایر آنها.