لیست قیمت دوربین های عکاسی پرفروش

دوربین های پرفروش سونی

نام قیمت
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 بدنه ۳۲,۴۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 16-50mm بدنه ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 18-135mm بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 + 16-50mm بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 + 18-105mm بدنه تماس بگیرید
دوربین آلفا a7 III سونی تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R III بدنه ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7S III بدنه ۸۷,۴۸۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R IV بدنه تماس بگیرید

دوربین های پرفروش نیکون

نام قیمت
دوربین نیکون D810 بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D810 + 24-120mm بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D850 بدنه ۷۳,۴۹۰,۰۰۰
دوربین نیکون D850 + 24-120mm بدنه تماس بگیرید
دوربین D3500 نیکون تماس بگیرید
دوربین نیکون D3500 + 18-55mm بدنه ۱۶,۴۸۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 بدنه ۲۲,۱۴۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 + 18-55mm بدنه ۲۴,۳۸۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 + 18-140mm VR بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D7500 بدنه ۲۷,۷۸۰,۰۰۰
دوربین نیکون D7500 + 18-140mm بدنه ۳۸,۵۰۰,۰۰۰

دوربین های پرفروش کانن

نام قیمت
دوربین کانن 5D Mark IV بدنه ۵۶,۴۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 5D Mark IV + 24-105mm IS II USM ۸۵,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 5D Mark IV + 24-70mm ۸۷,۲۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II بدنه ۳۷,۹۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II + 24-70mm IS USM ۳۴,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II + 24-105mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 6D Mark II + 24-105mm IS II USM ۶۶,۵۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 77D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 77D + 18-55mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 77D + 18-135mm IS USM تماس بگیرید
دوربین کانن 80D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 80D + 18-135mm IS USM تماس بگیرید
دوربین کانن 80D + 18-55mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 90D بدنه ۳۲,۷۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-55mm IS STM ۳۵,۴۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-135mm IS USM ۴۳,۶۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D بدنه ۱۶,۳۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 250D + 18-55mm III ۱۶,۵۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 800D + 18-55mm IS STM ۲۲,۳۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D + 18-135mm IS STM ۳۳,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 1300D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 1300D + 18-55mm II تماس بگیرید
دوربین کانن 1300D + 18-55mm III تماس بگیرید
دوربین کانن 2000D بدنه ۹,۵۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS II ۱۱,۵۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS III ۱۰,۵۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D بدنه ۹,۱۳۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm II ۱۱,۱۳۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm III ۱۰,۱۳۰,۰۰۰