لیست قیمت دوربین های عکاسی پرفروش

دوربین های پرفروش سونی

نام قیمت
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 بدنه ۴۳,۹۹۹,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 16-50mm بدنه ۴۵,۹۹۹,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 18-135mm بدنه ۶۵,۹۹۹,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 + 16-50mm بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 + 18-105mm بدنه تماس بگیرید
دوربین آلفا a7 III سونی تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R III بدنه ۹۷,۰۹۹,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7S III بدنه ۱۳۹,۹۹۹,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R IV بدنه ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

دوربین های پرفروش نیکون

نام قیمت
دوربین نیکون D810 بدنه ۷۲,۲۵۰,۰۰۰
دوربین نیکون D810 + 24-120mm بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D850 بدنه ۹۳,۲۰۰,۰۰۰
دوربین نیکون D850 + 24-120mm بدنه تماس بگیرید
دوربین D3500 نیکون تماس بگیرید
دوربین نیکون D3500 + 18-55mm بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D5600 بدنه ۳۸,۰۸۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 + 18-55mm بدنه ۴۰,۰۸۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 + 18-140mm VR بدنه ۵۴,۹۰۰,۰۰۰
دوربین نیکون D7500 بدنه ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
دوربین نیکون D7500 + 18-140mm بدنه ۵۰,۹۹۰,۰۰۰

دوربین های پرفروش کانن

نام قیمت
دوربین کانن 5D Mark IV بدنه ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 5D Mark IV + 24-105mm IS II USM ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 5D Mark IV + 24-70mm ۸۷,۲۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II بدنه ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II + 24-70mm IS USM تماس بگیرید
دوربین کانن 6D Mark II + 24-105mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 6D Mark II + 24-105mm IS II USM ۹۱,۲۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 77D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 77D + 18-55mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 77D + 18-135mm IS USM تماس بگیرید
دوربین کانن 80D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 80D + 18-135mm IS USM تماس بگیرید
دوربین کانن 80D + 18-55mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 90D بدنه ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ ۵۲,۸۵۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-55mm IS STM ۵۷,۲۵۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-135mm IS USM ۵۸,۳۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D بدنه ۲۰,۷۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm IS STM ۲۴,۶۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm III ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 800D + 18-55mm IS STM ۲۲,۳۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D + 18-135mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 1300D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 1300D + 18-55mm II تماس بگیرید
دوربین کانن 1300D + 18-55mm III تماس بگیرید
دوربین کانن 2000D بدنه ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS II ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS III ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D بدنه ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm II ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm III ۱۲,۳۰۰,۰۰۰