لیست قیمت دوربین های عکاسی پرفروش

دوربین های پرفروش سونی

نام قیمت
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 16-50mm بدنه ۳۵,۱۸۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 18-135mm بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 + 16-50mm بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 + 18-105mm بدنه تماس بگیرید
دوربین آلفا a7 III سونی تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R III بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7S III بدنه ۹۰,۹۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R IV بدنه ۷۹,۴۰۰,۰۰۰

دوربین های پرفروش نیکون

نام قیمت
دوربین نیکون D810 بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D810 + 24-120mm بدنه تماس بگیرید
دوربین نیکون D850 بدنه ۷۳,۴۹۰,۰۰۰
دوربین نیکون D850 + 24-120mm بدنه تماس بگیرید
دوربین D3500 نیکون تماس بگیرید
دوربین نیکون D3500 + 18-55mm بدنه ۱۶,۹۸۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 بدنه ۲۲,۴۸۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 + 18-55mm بدنه ۲۳,۴۴۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 + 18-140mm VR بدنه ۳۰,۷۹۰,۰۰۰
دوربین نیکون D7500 بدنه ۲۸,۹۸۰,۰۰۰
دوربین نیکون D7500 + 18-140mm بدنه ۳۴,۸۸۰,۰۰۰

دوربین های پرفروش کانن

نام قیمت
دوربین کانن 5D Mark IV بدنه ۵۹,۳۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 5D Mark IV + 24-105mm IS II USM ۹۰,۹۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 5D Mark IV + 24-70mm ۹۰,۹۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II بدنه ۳۶,۱۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II + 24-70mm IS USM ۳۶,۱۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II + 24-105mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 6D Mark II + 24-105mm IS II USM ۶۸,۹۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 77D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 77D + 18-55mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 77D + 18-135mm IS USM تماس بگیرید
دوربین کانن 80D بدنه ۳۴,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 80D + 18-135mm IS USM تماس بگیرید
دوربین کانن 80D + 18-55mm IS STM ۳۷,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D بدنه ۳۳,۰۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-55mm IS STM ۳۶,۱۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-135mm IS USM ۴۴,۱۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D بدنه ۱۶,۲۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm IS STM ۱۸,۲۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm III ۱۷,۲۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D بدنه ۲۰,۱۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D + 18-55mm IS STM ۲۲,۱۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D + 18-135mm IS STM ۳۴,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 1300D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 1300D + 18-55mm II تماس بگیرید
دوربین کانن 1300D + 18-55mm III تماس بگیرید
دوربین کانن 2000D بدنه ۹,۹۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS II ۱۱,۸۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS III ۱۰,۹۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D بدنه ۹,۴۸۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm II ۱۱,۴۲۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm III ۱۰,۴۳۰,۰۰۰