لیست قیمت دوربین های عکاسی پرفروش

دوربین های پرفروش سونی

نام قیمت
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 بدنه ۲۴,۱۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 16-50mm ۲۵,۱۳۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6400 + 18-135mm ۳۷,۴۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 بدنه تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 + 16-50mm تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a6500 + 18-105mm تماس بگیرید
دوربین آلفا a7 III سونی تماس بگیرید
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R III بدنه ۵۲,۲۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7S III بدنه ۹۰,۷۹۰,۰۰۰
دوربین بدون آینه سونی آلفا a7R IV بدنه ۷۱,۲۹۰,۰۰۰

دوربین های پرفروش نیکون

نام قیمت
دوربین نیکون D810 بدنه ۴۷,۹۷۰,۰۰۰
دوربین نیکون D810 + 24-120mm ۵۸,۰۷۰,۰۰۰
دوربین نیکون D850 بدنه ۵۷,۱۹۰,۰۰۰
دوربین نیکون D850 + 24-120mm تماس بگیرید
دوربین D3500 نیکون تماس بگیرید
دوربین نیکون D3500 + 18-55mm ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 بدنه ۱۵,۶۴۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 + 18-55mm ۱۶,۳۳۰,۰۰۰
دوربین نیکون D5600 + 18-140mm VR ۲۰,۳۳۰,۰۰۰
دوربین نیکون D7500 بدنه ۲۲,۷۴۰,۰۰۰
دوربین نیکون D7500 + 18-140mm تماس بگیرید

دوربین های پرفروش کانن

نام قیمت
دوربین کانن 5D Mark IV بدنه ۵۶,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 5D Mark IV + 24-105mm IS II USM تماس بگیرید
دوربین کانن 5D Mark IV + 24-70mm تماس بگیرید
دوربین کانن 6D Mark II بدنه ۳۰,۳۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II + 24-70mm IS USM تماس بگیرید
دوربین کانن 6D Mark II + 24-105mm IS STM ۴۱,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 6D Mark II + 24-105mm IS II USM تماس بگیرید
دوربین کانن 77D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 77D + 18-55mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 77D + 18-135mm IS USM تماس بگیرید
دوربین کانن 80D بدنه ۲۰,۴۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 80D + 18-135mm IS USM ۲۶,۶۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 80D + 18-55mm IS STM ۲۱,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D بدنه ۲۸,۱۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 90D + 18-55mm IS STM تماس بگیرید
دوربین کانن 90D + 18-135mm IS USM ۳۴,۸۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D بدنه ۱۴,۴۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm IS STM ۱۵,۲۲۰,۰۰۰
دوربین کانن 250D + 18-55mm III ۱۴,۸۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D بدنه ۱۷,۴۴۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D + 18-55mm IS STM ۱۷,۹۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 800D + 18-135mm IS STM ۲۵,۷۳۰,۰۰۰
دوربین کانن 1300D بدنه تماس بگیرید
دوربین کانن 1300D + 18-55mm II تماس بگیرید
دوربین کانن 1300D + 18-55mm III ۱۲,۶۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D بدنه ۸,۳۹۰,۰۰۰
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS II تماس بگیرید
دوربین کانن 2000D + 18-55mm IS III ۱,۰۰۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D بدنه ۷,۹۱۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm II ۹,۵۱۰,۰۰۰
دوربین کانن 4000D + 18-55mm III ۸,۶۰۰,۰۰۰