دوربین کانون ۶۰۰d

دست دو

۶۰۰ d کانون همراه کیف ...دوعدد باتری .لنز ۱۸.۵۵.بدنه سالم


اصفهان
۷ ماه پیش

قیمت: ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
دوربین کانون ۶۰۰d دست دو